ลักษณะรายวิชา
รหัสและชื่อวิชา                        2104-2110  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1     
แผนการเรียน                          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     
สภาพรายวิชา                          วิชาชีพพื้นฐาน
ระดับชั้น                                  ปวช.3
พื้นฐาน                                   -
เวลาเรียนต่อภาค                    120    คาบ (6 ต่อสัปดาห์)
หน่วยกิต                                 3    หน่วยกิต
จุดประสงค์รายวิชา
 
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ
2. เพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่องานต่อวงจรทางกละและ
    ทางไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็น  การถ่ายเทความความร้อน ชนิดของ
ความร้อน ความดันส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ  ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล  การทำสุญญากาศ  การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
เกณฑ์การให้คะแนน
แผนการเรียน
งาน                         50  คะแนน
สอบกลางภาค          10  คะแนน
ปลายภาค                20  คะแนน
จิตพิสัย                    20  คะแนน
คะแนนเก็บ
แบบแสดงคะแนนเก็บตามรายวิชา
วิชา  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1                              
รหัส 2104-2110       3 หน่วยกิต        6 คาบ/สัปดาห์
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ห้อง ช301
อาจารย์ผู้สอน  อ.เอกนรินทร์  สวามิวัศดิ์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล                             หมายเหตุ
1 46129735 นายอภิรักษ์ สายถิ่น                              
2 46130970 นายธนสาสน์ วรรณศิลป์                              
3 46131148 นายนที น้อยยะวงค์                              
4 46131209 นายนิติรัฐ ฟูเต็มวงค์                              
5 46131288 นายลักษติพงษ์ ดวงฟู                              
6 46131289 นายกิตติชัย เมืองมาหล้า                              
7 46131296 นายสุบัญญัติ ผัดวัง                              
8 46131299 นายวิทยา ทิศรีชัย                              
9 46131488 นายวสันต์ กูลใจ                              
10 46131489 นายพรพิชิต กลิ่นฟุ้ง                              
11 46131515 นายเอกมงคล การด่วน                              
12 46131555 นายอดิเรก ลัดดาวงค์                              
13 46131637 นายเฉลิมฉัตร กาวิเป็ง                              
14 46131658 นายวันเฉลิม สายอินทร์                              
15 46131728 นายจักรพันธ์ สมณา                              
16 46131748 นายอภิชาติ ปงกาวงค์                              
17 46131864 นายเกรียงไกร ดาวเวียนกัน                              
18 46132071 นายประสิทธิ์ ประขัน                              
19 46132080 นายอนุชา กาวิธัง                              
20 46132165 นายจักรินทร์ อินต๊ะยศ                              
21 46132171 นายไชยา คำตั๋นมูล                              
22 46132172 นายสนธยา วงศ์วารมะโน                              
23 46132263 นายกิตติพงศ์ กลิ่นฟุ้ง                              
24 46132264 นายกิตติพงษ์ สุริยัง                              
25 46132318 นายสามารถ มุดธิดา                              
26 46132406 นายอำนาจ จิตสันเทียะ                              
27 46132407 นายประภาส กาวิโล                              
28 46132468 นายสมชาย ภู่บุญ                              
29 47134281 นายภาณุวัฒน์ ไชยวรรณ์                              
30 48135206 นายอนุลักษณ์ กาวิละ                              
 
 
TOP
 
มีอะไรจะบอกจ้า
สัปดาห์
หน่วยการเรียน
เนื้อหา
แบบฝึกหัด/ใบงาน
หมายเหตุ
1
การสอนชั่วโมงแรก
 
 
2
ชุดสาธิตเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 
 
3
4
งานท่อทองแดง
 
 
5
6
7
วงจรไฟฟ้า
 
ใบงานที่ 3
 
8
9
สอบกลางภาค
 
 
 
10
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 
ใบงานที่ 4
 
11
12
13
14
งานบริการและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 
ใบงานที่ 5
 
15
16
17
18
สอบปลายภาค