วัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการธนาคารโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มเงินออมของประเทศด้วย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะถดถอย และขาดแคลนเงินออมอย่างมาก

ธนาคารโรงเรียนคือ
ธนาคารโรงเรียนเป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนและมีอาจารย์รวมทั้งพนักงานของธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา นักเรียนที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียนจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งในการปฏิบัติงานอาจมีนักเรียนมากกว่า 1 ชุด ปฏิบัติงานหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปโดยนักเรียนแต่ละชุด ประกอบด้วยผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ สำหรับระยะเวลาในการฝาก - ถอน จะเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนหรือช่วงพักเที่ยงตามความเหมาะสม โดยสาขาจะไปรับเงินที่โรงเรียนหลังจากที่ธนาคารโรงเรียนปิดบัญชีแล้ว

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่จะตั้งธนาคารโรงเรียน
่ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนอาชีวศึกษา
่ มีจำนวนนักเรียนมากพอสมควร
่ อาจารย์ใหญ่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนออมทรัพย์และสนับสนุนให้ นักเรียนเรียนรู้หลักการบริหารและการบริการลูกค้าตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
่ สามารถจัดสถานที่สำหรับตั้งธนาคารโรงเรียนได้

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียว คือ ประเภทเผื่อเรียก เนื่องจากเงินฝากธนาคารประเภทนี้ กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำเพียง 1 บาท ซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายโดยแต่ละโรงเรียน จะเปิดบัญชีเพียงสาขาเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

การสนับสนุนของธนาคารออมสิน
ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินจะสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนแบบพิมพ์ต่าง ๆ โดยธนาคารฯ ได้จัดทำแบบพิมพ์และสมุดเงินฝากซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับธนาคาร โรงเรียน
สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้น ธนาคารฯ จะให้การสนับสนุนในรูปทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 เป็นธนาคารโรงเรียนอันดับที่ 35 ของประเทศ และเป็นธนาคารโรงเรียนที่เป็นของการศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือโดยอยู่ในความดูแลของธุรกิจสินเชื่อและบริกรสบตุ๋ย
แต่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของธนาคารออมสินสาขาลำปาง

ขั้นตอนในการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน
เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดอย่างจริงจัง เมื่อมีภาวะเศรษฐกิจถดถอย และขาดแคลนเงินออมอย่างมาก จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดังนั้น เพื่อสนองแนวพระราชดำริชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รู้จักประหยัดและออม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีการสนับสนุนให้มีการประหยัด และออมขึ้นในสถานศึกษา และเพื่อเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในารออมอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้การดำรงชีพในอนาคต เป็นไปอย่างเรียบง่าย และเป็นสุข เป็นการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้อีกทางหนึ่ง
สำนักงานธนาคารออมสินภาค 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ได้มีหนังสือให้ทางศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการสบตุ๋ย ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบธนาคารออมสินในเขตจังหวัดลำปาง ให้สำรวจโรงเรียนซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ซึ่งมีความพร้อม และความสนใจที่จะให้นักเรียน / นักศึกษา เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน
ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการสบตุ๋ย ได้ออกสำรวจโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองลำปาง และได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีอีกทั่งยังสอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนได้เปิดสอนอยู่ คือ แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด เลขานุการ และทางโรงเรียนฯ มีความพร้อมทั้งสถานที่ บุคลากร เครื่องมืออันทันสมัยในด้านเทคโนโลยี จึงได้ให้ทางโรงเรียน จัดทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการธนาคาร โรงเรียน จัดทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน เสนอต่อทางธนาคาร เพื่อที่จะได้ดำเนินการขออนุมัติต่อไป


การเตรียมความพร้อมของทางโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ

- จัดหาสถานที่ตั้งธนาคารโรงเรียน
- คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะมีหน้าที่ดูแลธนาคารโรงเรียน
- คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียน
- จัดเตรียมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน

การอนุมัติโครงการธนาคารโรงเรียน
เมื่อธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ได้ตรวจสอบการขอเข้าร่วมโครงการของทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว หากอยู่ในเกณฑ์ที่ทางธนาคารฯ ตั้งไว้ ก็จะดำเนินการจัดตั้งให้ทันที โดยทางธนาคารจะช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ 1 ตัว
- เคาร์เตอร์ 1 ชุด
- เครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็น
- เอกสารต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
- ตกแต่งห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

สำหรับโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ได้มีความพร้อมทางด้านต่าง ๆ อยู่แล้วและได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของการจัดตั้ง "ธนาคารโรงเรียน" ซึ่งเป็นกิจกรรมอันสำคัญ ในการสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาได้รู้จักการออม , สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ,มีความรับผิดชอบ , สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสร้างทักษะในการบริหาร การจัดการ ระหว่างเรียน และก้าวไปสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนดังนี้.-

- จัดตั้งสถานที่ของธนาคารโรงเรียน
- ตกแต่งห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งเคาร์เตอร์ให้กับธนาคารโรงเรียน

โดยทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากธนาคารออมสิน เพียงจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับลงรายการ และเอกสารในการปฏิบัติงานเท่านั้น และได้ดำเนินงานโดยเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2543 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพีระ มานะทัศน์ เป็นประธานในพิธี โดยมีท่านประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ดร.นิมิตร จิวะสันติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ในวันเปิดดำเนินงานวันแรกนี้มียอดฝากทั้งสิ้น 530,462.- บาท และจำนวนนักศึกษาที่มาเปิดบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 3,503 บัญชี

ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และ ร.ร.ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
จากวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโรงเรียนและคุณสมบัติของสถานศึกษาที่จะตั้งธนาคารโรงเรียน LCCT เล็งเห็นว่าศักยภาพของสถาบันมีคุณสมบัติเหมาะที่จะดำเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนได้ จึงได้ดำเนินการติดต่อกับธนาคารออมสินสาขาลำปาง เพื่อขอดำเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นใน LCCT ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่จะฝึกฝนนักเรียน/ นักศึกษา ได้รู้จักการออมอย่างต่อเนื่องประกอบกับ LCCT ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ จึงเห็นว่าธนาคารโรงเรียนจะเป็นการจำลองธนาคารเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา เมื่อจบการศึกษาต่อไปจึงได้เนินการร่วมกันจัดตั้งธนาคาร LCCT นั้น โดยกำหนดเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2543 นี้

การจัดการดำเนินงานธนาคารโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ระบบงาน
- เป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียน
- เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ธนาคารปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกกับการใช้งาน
บุคลากร
นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์หมุน เวียนสับเปลี่ยนเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังนี้
1. ผู้จัดการ 1 คน
2. พนักงานบัญชี 1 คน
3. พนักงานการเงิน 2 คน
4. พนักงานลงรายการ 2 คน
5. พนักงานติดต่อ 2 คน

ที่ปรึกษา
อาจารย์ประสานงาน 3 ท่าน
- อาจารย์พจวรรณ พ้องพงษ์ศรี
- อาจารย์จรรยา ชมภูศรี
- อาจารย์ปรางทิพย์ ปวงคำ

ธนาคารพี่เลี้ยง 1 ท่าน
- นางสาวบงกชรัตน์ พันธุ์นพคุณ


ประเภทเงินฝาก
บริการเฉพาะบัญชีเผื่อเรียกเท่านั้น

เงื่อนไขในการฝาก - ถอน
1. ฝาก - ถอนได้เฉพาะเงินสดเท่านั้น
2. จำนวนเงินฝาก - ถอนขั้นต่ำ 1 บาท
3. ฝาก - ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้

ดอกเบี้ย
ให้ตามประกาศธนาคารประเภทเผื่อเรียก (ขณะนี้อยู่ที่ 0.75%)

การเปิดทำการ
ระหว่างเวลา 07.30น. - 14.30น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ