ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อาจารย์ทวีศักดิ์ ชัยวังการ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามหลักทฤษฎี Constuctionism ของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ได้เชิญ ดร.นงนุช อินปันบุตร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจาก Department of Veterinary Biosciences The Ohio State University, College of Veterinary Medicine, USA มาแลกเปลี่ยนระบบการพัฒนาการเรียนรู้ใน LCCT โดยดร.นงนุช อินปันบุญ นอกจากเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแล้วนั้น ได้ร่วมโครงการสมองไหลที่ช่วยหาผู้เชี่ยวชาญคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและมีความเขี่ยวชาญงานเฉพาะด้านต่าง ๆ กลับมาประเทศไทย เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและเพิ่มความรู้ให้กับเยาวชนในประเทศไทย

        ดร.นงนุช อินปันบุตร ได้ทิ้งท้ายข้อคิดดี ๆ ไว้ดังนี้ "การเป็นอาจารย์ที่สหรัฐอเมริกาจะต้องใช้เวลานาน แต่ละวันจะต้องหางานที่ทำแล้ว ให้สำเร็จ เพราะงานของอาจารย์ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะฉะนั้นต้องหางานชิ้นเล็กๆ มาทำให้เราประสบผลสำเร็จ แล้วเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อเด็ก ๆ ต่อไป เหมือนกับคำที่ว่า "Think outside the box"