วันที่ 9 เมษายน 2552 ทีมงาน Facilitators ของ VCEP และผู้เรียนของ VCEP ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท SCG และ PTT โดยการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบงานจริง จำนวน 30 ล้านบาท โดยการสร้างหลักสูตรการเรียนโดยมีวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต เป็นสถาบันในการพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนากลุ่มนักศึกษา เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามหลักทฤษฎี Constructionism เพื่อผลิตบุคลากรให้เรียนรู้ระบบวัฒนธรรมองค์กรและระบบงานจริง ของบริษัท SCG และ PTT ได้ แลกเปลี่ยนกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญาร่วมกับทีมวิชาการของทางโรงเรียนและทีม Facilitators ของ LCCT โดยมีเนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนกลุ่มนักศึกษา โดยสรุปดังนี้
          - ทางโรงเรียนควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการเรียนโดยใช้ระบบ Project Base Learning
          - การใช้สื่อในวิชาชีพเข้ามาปรับกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้แนวทาง ทฤษฎีทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อปรับเข้ากับกระบวนการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
          - ควรมีการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้กระบวนการฝึกการจัดการอารมณ์ของผู้เรียนแบบยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมอารมณ์ โดยใช้สติในการคิด ทบทวนได้เอง
          - ควรสร้างกระบวนการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการด้วยตนเองในกระบวนการประเมินตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนา