ในวันที่ 13 มกราคม 2552 ทางทีมงานโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ CP-ALL เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ระบบ Project Base Learning และการนำเสนอผลงานโดยนักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ ตามแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามทฤษฎี Constructionism ในระดับปวช. 1 เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของทางโรงเรียน