ในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ทาง Professor Richarh Noss ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของLondonknowledgelab ซึ่งเป็นหน่วยงานในการพัฒนาการเรียนรู้ของ University of London โดยได้เข้าเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและรับฟังการนำเสนอการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามหลักการ Constructionism โดยนักศึกษา 2 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาธุรกิจ ในรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การเรียนรู้เรื่องการนำเข้าและการส่งออก บริษัทอินทราเอาท์เลตจำกัด และนักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 ตามกระบวนการ Project Base Learning ในหัวข้อ "วิถีชาวไทยลื้อในจังหวัดลำปาง" และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎี Constructionism ไว้ดังนี้
       - กระบวนการวัดผลประเมินผล : ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
       - การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้หรือออกข้อสอบ และได้มาบรรยายกระบวนการเกี่ยวกับการใช้ Computer XOในประเทศต่าง ๆ ในการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism