โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

        
อาจารย์หัสยา วงศ์วัน
 
       การเรียนรู้แบบ Constructionism คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของผู้เรียน ความรู้ไม่ใช่มากจากการสอนของครู หรือ ผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง
 
| ถามตอบปัญหา Facilitator...|
อาจารย์นันทกา โกมลเสน
 
      การเป็น Facilitator ที่ดี คือ ฟังให้มาก พูดให้น้อย ใช้ความคิด ไม่ดูถูกความคิดผู้เรียน ให้กำลังใจตนเองและผู้เรียนเมื่อเกิดปัญหา ใช้คำชมมากว่าคำว่าติ ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล มีสมาธิ เป็นคนชอบเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ชอบคิดสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ รับผิดชอบในงานให้ดีที่สุด
 
| ถามตอบปัญหา Facilitator...|
อาจารย์อินทิรา ทนันไชยชมภู
 
       Facilitator คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้ความสะดวก หรือเป็นผู้ที่ทำ ให้สิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น เป็นคนกลางที่คอยจัดและดำเนินงาน การพบปะ อบรมให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ให้ผู้เรียนมีอิสระ ทางความคิดและสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกัน อย่างตรงไปตรงมา โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญ
 
| ถามตอบปัญหา Facilitator...|
อาจารย์สุกัญญา ศรีวงศ์ราช
 
 

     Constructionism เป็นทฤษฎีที่ทำให้คนเรากล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง รู้จักที่จะคิด ทำ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ได้ด้วยตัวเราเอง แล้วจะทำให้ สิ้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็น

"ความรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป"

 
 
| ถามตอบปัญหา Facilitator...|
อาจารย์กริชรัตน์ อัญญมณีทาน
 
         การสร้างสรรค์ความรู้ตามทฤษฎี Constructionism ไม่ใช่ เกิดขึ้นจากการบอก การสอน การสั่ง ของใคร แต่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยบุคคลแต่ละคนตามความสนใจ ตามความชอบหรือความถนัด ภายใต้บรรยากาศที่เอื้ออำนวย มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 
| ถามตอบปัญหา Facilitator...|
อาจารย์ประกิจ อมรทัศนสุข
 
       เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาผู้สอนให้มีคุณภาพที่จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่เป้าหมายนั้น ผู้บริหารต้องเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาผู้สอน โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีก็เป็นอีกแห่งหนึ่ง ที่ผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญนั้น (ต้องขอขอบคุณ) ทำให้ผู้สอนได้รับการอบรม และได้รู้จักทฤษฎี Constructionism ไม่เป็นเพียงการเรียนรู้ทฤษฎีในตำรา แต่ได้ทดลอง หรือการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดของผู้เข้าอบรม และการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
 
| ถามตอบปัญหา Facilitator...|