โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย


        


       ทีมงาน Facilitators ของ VCEP และผู้เรียนของ VCEP ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบุคลากร ของบริษัท SCG และ PTT ได้ แลกเปลี่ยนกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ร่วมกับทีมวิชาการของทางโรงเรียนและทีม Facilitators ของ LCCT

รวมภาพการดูงาน


     ทีมงานโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ CP-ALL เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ระบบ Project Base Learning และการนำเสนอผลงานโดยนักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ ตามแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามทฤษฎี Constructionism ในระดับปวช. 1

รวมภาพการดูงาน


       Professor Richarh Noss ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของLondonknowledgelab ซึ่งเป็นหน่วยงานในการพัฒนาการเรียนรู้ของ University of London โดยได้เข้าเยี่ยมชม ผลงานของนักศึกษาและรับฟังการนำเสนอการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามหลักการ Constructionism

รวมภาพการดูงาน


           ดร.นงนุช อินปันบุตร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจาก Department of Veterinary Biosciences The Ohio State University, College of Veterinary Medicine, USA มาแลกเปลี่ยนระบบการพัฒนาการเรียนรู้ใน LCCT

รวมภาพการดูงาน

รงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ

       
คัวแทนคณะผู้บริหารจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจมาเยี่ยมชมโครงการ พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หลัก Constructionism

   รวมภาพการดูงาน
 Facilitator จากโรงเรียนจรัญสนิทวงศ์พาณิชการ

      Facilitator จากโรงเรียนจรัญสนิทวงศ์พาณิชการ มาศึกษาดูงานการอบรม Constructionism โดยใช้สื่อ Micro Worlds ให้แก่อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และร่วมฝึกการเป็น Facilitator ด้วย

   รวมภาพการดูงาน