โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

        

อาจารย์นันทกา โกมลเสน

การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2200-1016

    ตัวอย่างบันทึกการสอนห้อง E.101 และ C.101
    ตัวอย่างบันทึกการสอนห้อง ET.101 และ CT.101   

วิชา หลักเศรษฐศาสตร์
    ตัวอย่างบันทึกการสอนห้อง SBS 1/1 และ SPBS 1/1

| ถามตอบปัญหา Facilitator...|


การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401

    ตัวอย่างบันทึกการสอนห้อง ชค 201

| ถามตอบปัญหา Facilitator...|


การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
วิชา ประมาณการระบบไฟฟ้า รหัสวิชา 2200-1016

    ตัวอย่างบันทึกการสอนห้อง สฟ 201

| ถามตอบปัญหา Facilitator...|

การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
วิชา หลักการเขียนโปรแกรม ระดับชั้น ปวช 2 คอมพิวเตอร์

    ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้

| ถามตอบปัญหา Facilitator...|