โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

        


     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ได้มีการประชุมอาจารย์ทุกท่านเพื่อรับฟังตัวแทนของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม
Constructionism โดยใช้สื่อ Lego Logo นำเสนอผลงาน   (รุ่นที่1)


   รวมภาพการประชุม


     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ทุกท่านเพื่อรับฟังตัวแทนของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม
Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorlds นำเสนอผลงาน (รุ่น 2)

   รวมภาพการประชุม
 

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ทุกท่านและให้ตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการอบรม
Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorlds (รุ่น 3)

   รวมภาพการประชุม
 

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ได้จัดประชุมอาจารย์ทุกท่านเพื่อให้ตัวแทนของอาจารย์ระดับ ปวช.1 ที่ผ่านการอบรมสมาธิ/My Life และ
Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorlds นำเสนอผลงาน (รุ่น 4)

   รวมภาพการประชุม   
การประชุมวิชาการ
      มีการประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และมีการกำหนดวาระเรื่อง การนำ Constructionism ไปใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และมีการ Shar&Share ในที่ประชุมวิชาการ เพื่อหาแนวทางและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
การประชุมภาควิชา
       ทุก ๆ ภาควิชามีการประชุมอาจารย์ผู้สอนภาควิชาของตนทุกวันพฤหัสบดีโดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงสุดท้าย เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism เพื่อเป็นเวทีสำหรับ Show&Share ของภาควิชา