โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

        
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
       
คณะอาจารย์ผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน โดยใช้หลัก Constructionism ที่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เมื่อวันที่ 25 ก.ค 2551 ซึ่ง ท่านผู้อำนวยการยุพิน ตรังคธาร และคณะอาจารย์ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการในการใช้ Construtionism สอนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 โดยเฉพาะได้มีการทดลองใช้มาเป็นเวลา 3 ปี สอนในระดับช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งพบ ว่าพฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีมาก
   รวมภาพการดูงาน
โรงเรียนดรุณสิกขาลัยที่กรุงเทพมหานครฯ
       คณะผู้บริหารจาก LCCT ได้ไปร่วมประชุมเรื่อง OLPC และไปดูงานที่ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ที่กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 51 ซึ่งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นโรงเรียนที่ท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้ทดลองนำหลักของ Constructionism มาพัฒนาการเรียนการสอน

   รวมภาพการดูงาน