โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย


วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 กิจกรรมกระบวนการ Re-Constructionism สำหรับผู้เรียนที่ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1-4 เพื่อทบทวนกระบวนการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องประสบการณ์ ในการนำความรู้ ตามแนวทางการเรียนรู้ ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism พร้อมกับวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะอาจารย์ในปีการศึกษา 2552
วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้สื่อ MicroWorlds ตามแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism โดยได้รับเกียรติจากวุฒิอาสา คือ อ.ภาวนา วงค์โสม และอ.ทวีศักดิ์ ชัยวังการ เป็นวิทยากรในดำเนินการอบรมร่วมกับทีม LCCT Facilitators
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2552 อบรมคณะอาจารย์เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางการเรียนรู้ ที่สร้างสรรค์ ด้วยปัญญา ตามทฤษฎี Constructionism รุ่นที่ 5 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2552 เข้ารับการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการวิเคราะห์ตนเอง โดยกระบวนการ My Life
วันที่ 6-12 ตุลาคม 2551 คณะอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ทุกภาควิชาเข้ารับการอบรม Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorlds รุ่น4 ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เพื่อให้อาจารย์ ปวช.1 ทุกท่านได้เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการในการใช้หลัก Constructionism กับตนเอง และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักศึกษา
วันที่ 26-27 กันยายน 2551 คณะอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับ ปวช.1 ทุกภาควิชาเข้ารับการอบรม เรื่อง " My Life" ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรู้จักตัวตนของตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของเพื่อนร่วมงาน การทำกิจกรรม My Life เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และให้สติแก่นักศึกษาที่ตนดูแลได้มากขึ้น
วันที่ 12-13 กันยายน 2551 คณะอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับ ปวช.1 ทุกภาควิชา เข้ารับการอบรมการทำสมาธิ เรื่อง สมาธิชนะใจตนเอง ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ที่สอนนักศึกษาระดับ ปวช.1 เพื่อใช้ในการปรับพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และการทำสมาธิให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวช.1
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2551 LCCT ได้ส่งตัวแทน Facilitator เข้ารับการอบรม เรื่อง" My Life" กับ C-Cement ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่อาจารย์ใน LCCT ต่อไป
วันที่ 6-20 มิถุนายน 2551 ตัวแทนนักศึกษาแกนนำจากทุกภาควิชา เข้ารับการอบรม Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorldsรุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี โดยมี Facilitator ของ LCCT ฝึกเป็น Facilitator ด้วย
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2551 มีการฝึกอบรม Facilitator ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผ่านการอบรมในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 แล้วได้รับคัดเลือกให้เป็น Facilitator เพื่อช่วยอบรมนักศึกษาและคณะอาจารย์ในรุ่นต่อๆ ไป ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2551 ได้มีการจัดการอบรมเรื่อง Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorlds แก่อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชาหรือตัวแทนครูผู้สอน จากภาควิชาต่างๆ ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยหัวหน้าภาควิชาผลักดันแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนโดยใช้หลัก Constructionism
วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2551 ได้มีการจัดการอบรมเรื่อง Constructionism โดยใช้สื่อ Lego Logo แก่คณะอาจารย์ระดับผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตัวตนของตนเอง รู้จักวิธีการคิดนอกกรอบ และนำ Constructionism ไปปรับวิธีการเรียนการสอน และผลักดันแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หลัก Constructionism ไปสู่อาจารย์ระดับปฏิบัติต่อไป