โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

        
บุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันให้เกิด Constructionism ใน LCCT
  

  
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ดร. กรวิก พรนิมิตร
ประธานกรรมการบริหาร
        ประธานโครงการประภาคารปัญญา ได้กล่าวว่า "คนเป็นสมบัติอันมีค่าที่สุดขององค์กร คนยุคใหม่จะต้องมีความสามารถ ในการเรียนรู้สูง มีความสมัครสมาน สามัคคีและทำงานร่วมกัน เป็นทีมได้""อย่าคิดหวังว่า คนจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่หวังที่เด็กและเด็กๆ นี่เอง ที่จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลง โลกยุคใหม่ และโลกยุคใหม่ไม่มีใครมีอำนาจเหนือกว่าใคร ไม่มีใครที่จะรู้สึกว่า ตัวเองต่ำต้อยกว่าคนอื่น สมัยก่อนคนที่มีความรู้สึกก็จะมีอำนาจ แต่เดี๋ยวนี้ อำนาจที่อยู่ในตัวตนก็จะคลายลง เพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทดแทนขึ้นมา"

ท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์


        "ทฤษฎี Constructionism หรือ วิธีการเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเองนี้ มีความหมายสั้นที่สุด คือ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Doing) หรือ สร้าง(Making) สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น(Papert,1999) และสามารถขยายความออกไปได้อีกว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่สัมผัสได้และมีความหมายกับตนเอง โดยเมื่อผู้เรียนสร้างบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วจะได้รับความรู้ไปด้วยและความรู้ใหม่นี้จะช่วยให้เด็กนำไปสร้างสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนความรู้กับอื่น ทำให้ความรู้เพิ่มพูนขึ้น และกระบวนการนี้จะเป็นวงจรต่อเนื่องที่เสริมรับกันและกันภายในตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด"

     "ครูไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูที่มีความรู้ เชี่ยวชาญในการสอน แต่เราสามารถที่จะสร้างให้เด็กเกิด Learning How To Learn เพราะเราสามารถที่จะนำพาเขาไปสู่อนาคตที่ดีที่สุด
        - อย่าเชื่อถ้าท่านยังไม่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง
        - ถ้าเชื่อในสิ่งที่เขาเล่า จะปิดกั้นความคิดของเรา
        - สอนมากเท่าไหร่ คนเรียนจะได้น้อยเท่านั้น
        - สอนน้อยเท่าไหร่ คนเรียนก็จะได้มากขึ้น

      ท้ายที่สุดขอเป็นตัวแทนของนักศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน ที่เขาจะได้รับโอกาสที่มีผู้ที่จะสร้าง ให้เขาเป็นผู้ที่จะต่อสู้กับโลกในอนาคตได้อย่างมีความสุข
         "อะไรจะสอนนกได้ดีเท่าท้องฟ้าและอากาศ    อะไรจะสอนปลาได้ดีเท่าสายน้ำ
อะไรจะสอนตัวเราได้ดีเท่าปัญหาและอุปสรรค        และใครเล่าจะสอนตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง"


อาจารย์ทวีศักดิ์ ไชยองค์การ

อาจารย์ภาวนา วงศ์โสม
          ดีใจที่คณะผู้บริหารของโรงเรียนฯ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของโลก
"คนเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยผ่านสื่ออะไรก็ได้ ถ้าครูเปิดโอกาสให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิด" นักเรียนปรับวิธีการเรียน, ครูเปลี่ยนวิธีการสอน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือ

อาจารย์ยุพิน ตรังคธาร
         จากแนวคิด และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ที่ต้องการ จะทำให้นครลำปางเป็นนครแห่งการเรียนรู้ จึงได้เริ่มทำการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความคิดริเริ่ม พร้อมที่จะทำงานพร้อมกันได้ เพื่อที่จะช่วยกันวางแผนการทำงานโดยนำทฤษฎี Constructionism มาใช้
         สรุป ก็คือ ทุกคนต้องการผลลัพท์อันเดียวกันทั้งหมด คือ ต้องการให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ ช่วยเหลือตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้ตลอดชีวิตต มีความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่เราจะมีกระบวนการ วิธีการ จากทฤษฎีต่างๆ ที่มีประโยชน์ซึ่งจะต้องทำการศึกษาและนำมาใช้ให้ได้


Project Manager
อาจารย์พิมพร เทพปินตา