คณะอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ทุกภาควิชาเข้ารับการอบรม Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorlds รุ่น4