ตัวแทนนักศึกษาแกนนำจากทุกภาควิชา เข้ารับการอบรม Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorldsรุ่นที่ 3