การอบรมเรื่อง Constructionism โดยใช้สื่อ MicroWorlds แก่อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชาหรือตัวแทนครูผู้สอน จากภาควิชาต่างๆ