การอบรมเรื่อง Constructionism โดยใช้สื่อ Lego Logo แก่คณะอาจารย์ระดับผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี