คัวแทนคณะผู้บริหารจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจมาเยี่ยมชมโครงการ พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หลัก Constructionism