คณะอาจารย์ผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน โดยใช้หลัก Construtionism ที่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)