กิจกรรมกระบวนการ Re-Constructionism

วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ทางฝ่ายวิชาการ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (LCCT) ได้มีดำเนินกิจกรรมกระบวนการ Re-Constructionism สำหรับผู้เรียนที่ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1-4 เพื่อทบทวนกระบวนการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องประสบการณ์ในการนำความรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism พร้อมกับวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะอาจารย์ในปีการศึกษา 2552