อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้สื่อ MicroWorlds ตามแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism

LCCT ได้จัดการอบรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญาตามทฤษฎี Constructionism โดยใช้สื่อ Micro Worlds รุ่นที่ 5 จำนวน 30 คน เพื่อให้คณะอาจารย์ผู้สอนระดับชั้น ปวช. 2 เข้าใจในกระบวนการการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามทฤษฎี Constructionism ในการเตรียมความพร้อมในการปรับการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2552 โดยมีวุฒิอาสาได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรได้ให้ความรู้การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญาตามทฤษฎี Constructionism คือ อ.ภาวนา วงค์โสม และ อ.ทวีศักดิ์ ชัยวังการ นอกจากนั้นแล้วในการอบรมดังกล่าวได้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการเรียนรู้ได้แก่

     1. การเรียนรู้ร่วมเพื่อฝึกฝนกระบวนการเป็น Facilitators จากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ฯ ในเครือบริษท CP-ALL จำนวน 4 ท่าน
       
2. การเรียนรู้เพื่อเกิดความเข้าใจในทฤษฎี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร จาก ศูนย์มะเร็ง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ท่าน

โดยในการอบรมดังกล่าว คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์มะเร็ง ได้ร่วมกันคิดกระบวนการนำทฤษฎีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา