การอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการวิเคราะห์ตนเอง โดยกระบวนการ My Life 5

ทางโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี [LCCT] ได้ดำเนินการอบรมคณะอาจารย์เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามทฤษฎี Constructionism รุ่นที่ 5 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2552 เข้ารับการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการวิเคราะห์ตนเอง โดยกระบวนการ My Life ซึ่งเป็นการสะท้อนให้คณะอาจารย์ได้เรียนรู้ตัวตนของตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจในตนเอง พร้อมการวางแผนอนาคตของตนเอง โดยใช้กระบวนการ Mind Mapping เข้ามามีส่วนในการแตกแยกกระบวนการคิด และฝึกกระบวนการนำเสนอด้วยตนเอง และสร้างกระบวนการเปิดใจยอมรับในเพื่อนร่วมงานของตนเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้คณะอาจารย์เข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเก็บรายละเอียดของผู้เรียนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน โดยการอบรมดังกล่าว ทางทีม LCCT Facilitators ได้มีการฝึกอบรม Facilitators เพิ่มอีก 3 ท่านได้แก่
1. อ.นุชจรี ปิดจ๊ะ
2. อ.สวัสดิ์ อินต๊ะสงค์
3. อ.พงษ์รัฐการ วงค์จันทร์