อบรมบุคลากร
     ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT จัดกิจกรรมอบรมครูเครือข่ายในโครงการ เซฟ เซ็กส์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้เรื่องเพศให้แก่เยาวชนและนักศึกษา ที่อยู่ในความดูแล โดยมีวิทยากรนำโดยคุณยุทธ วงศ์วิชัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ลำปาง และทีมงาน ฝ่ายกิจการฯ LCCT ณ.ห้องบรรยาย 3301 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ส.ค 50