คณะช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยภาควิชา เทคโนโลยียานยนต์
เข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดพลังงาน HONDA Econo Power Contest ครั้งที่ 9
ระดับภูมิภาค จ.ลพบุรี