ฝ่ายวิชาการได้จัดมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ Skill Contest ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีการทดสอบความรู้ ทักษะ และในรายวิชาโครงการ (160 ชั่วโมง) นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 สาขาการบัญชี การขาย และบริหารธุรกิจนานาชาติ ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงงานอาชีพ ณ บริเวณลานโลมาแสควร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550