คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางมาทำการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/สป.2 ทุกแผนก ในรายวิชาโครงการ (สัมมนา) รหัส 3201,3202,3203,3204,3207 - 6001 ณ ห้อง 8201