ฝ่ายวิชาการได้เชิญอาจารย์มนต์ชัย วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2/สป.2 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ , เทคโนโลยีเครื่องมือกล ในหัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงาน" ณ ห้อง 7402 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550