ภาควิชาบัญชีจัดโครงการเสริมความรู้สู่ชุมชน โดยได้ออกหน่วยบริการช่วยงาน รับ- ฝากเงินออม ของสมาชิกองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง ในอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา นำโดยอาจารย์เกศินี มั่งมูล และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ภาควิชาการบัญชี จำนวน 9 คน ระยะเวลาการดำเนินการโครงการนี้จะให้บริการทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาของภาควิชาบัญชีอีกแนวทางหนึ่ง