ฝ่ายวิชาการได้เข้าพบ คุณหฤทัย บุญเจริญ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และเข้าพบคุณสิทธิ รัตนราษี ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท ควอลิตี้ เซรามิกส์ จำกัด เพื่อขอรับทราบข้อมูล ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การฝึกงานของนักศึกษา การทำงานของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานไปพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทำงานและแนวโน้มในการรับสมัครพนักงาน เข้าทำงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550