ฝ่ายวิชาการได้จัดมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ Skill Contest ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีการทดสอบความรู้ ทักษะ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550