ฝ่ายวิชาการได้เชิญอาจารย์วีรศักดิ์ สุราสา วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 มาบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2/สป.2 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "ตลาดแรงงานและการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน" ณ ห้อง 7402 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550