ฝ่ายวิชาการได้เข้าพบ คุณสายใจ แก้วรัตนากร นักวิชาการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เพื่อขอรับทราบข้อมูล ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การฝึกงานของนักศึกษา การทำงานของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ไปพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทำงานและแนวโน้มในการรับสมัครพนักงานเข้าทำงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550