ฝ่ายวิชาการ ได้เชิญพระมหาอนันต์ สังขํวโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง จากวัดบุญวาทย์วิหาร มาทำการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ "พระคุณแม่" ระดับชั้น
        ปวส.2/สป.2ในรายวิชาโครงการ (สัมมนา) ณ ห้อง 8201เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
        ปวช.3 สาขาการบัญชี การขาย และบริหารธุรกิจนานาชาตในรายวิชาโครงการ (160 ชั่วโมง) ณ ห้อง 1301 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550