ฝ่ายวิชาการได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2/สป.2 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ และเทคโนโลยีเครื่องมือกลในหัวข้อ "ตลาดแรงงานและการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน" ณ ห้อง 7402 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550