ฝ่ายวิชาการได้เข้าพบคุณประทิน นรินทรางกูล ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เพื่อขอรับทราบข้อมูลในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การฝึกงานของนักศึกษา การทำงานของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานไปพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการทำงานและแนวโน้มในการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน