คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการแข่งขัน LCCT ROBOT CONTEST 2007
ระหว่างวันที่ 1-2 มกราคม 2550

รางวัลชนะเลิศ ทีม PHAMTOM YELLOW จาก LCCT
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม SUMO จาก ร.ร บุญวาทย์วิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม DIODE TRASISTOR จาก LCCT