นักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าเก่งคิดสิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริง อาทิเช่น ถังขยะพูดได้ กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก ป้ายสัญญาณจราจร รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า