ศูนย์ความร่วมมือกับชุมชน LCCT ร่วมมือหน่วยงานชั้นนำใน จ.ลำปาง อาทิ บ.เมืองบ้านปูมหาชนจำกัด ,บ.นิยมพานิชจำกัด ,ร.พ สบปราบ , ร.พ เขลางค์นครราม ,ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยบริการชุมชนนอกสถานที่ โดยมีชาวบ้าน อ.สบปราบ ให้ความสนใจเข้ารับบริการอย่างคับคั่ง