ภาพบรรยากาศจัดอบรมเพศศึกษา สำหรับนักศึกษาในโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา สำหรับเยาวชนที่ห้อง 3301 LCCT ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยได้รับการฝึกอบรม จากภาคสามัญศึกษา