ขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549
  - คณะบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช. 1 อ.นงนุช รินชมภู (2 ปีซ้อน)
ปวช. 2 อ.มนัสนันท์ ไชยสวนดอก
ปวช.3 อ.หัสยา วงค์วัน
ปวส. 1 อ.เจติยา บุญเป็ง
ปวส. 2 อ.เสาวนิตย์ ชัยวงค์
- คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ ได้แก่ อ.สุภาพร พลสิมมา
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. อ.เอกนรินทร์ สวามิวัสด์
ปวส. อ.ทิพวัลย์ คำน้ำนอง