รางวัลโครงการประกวดงานวิจัย ปีการศึกษา 2549 มีดังนี้
ที่ 1.งานวิจัยเรื่อง สภาพและความต้องการบริการสุขภาพของนักศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ของ นางสร้อยแก้ว ดวงเบี้ย คะแนนเฉลี่ย 120.5
ที่ 2.งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการใช้โรงอาหารของนักศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ของ นางสาวสุวัฒนา หาญกิติวัฒน์ คะแนนเฉลี่ย 119.25
ที่ 3.งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดเรื่องการหาพื้นที่ภายใต้โค้งปกติ รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 แผนกการตลาดและการจัดการธุรกิจ สำหรับนักศึกษาระดับช้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ของ นางสาวอัญชุลี พันธ์เครือบุตร คะแนนเฉลี่ย 110.25
รางวัลชมเชย งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ของ นางสาวธาริณี ทองหล่อ คะแนนเฉลี่ย 74.0

รางวัลการเสนอผลงานภาควิชาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549
รางวัลที่ 1 ภาควิชาการบัญชี ได้คะแนน 19.6
รางวัลที่ 2 ภาควิชาภาษาไทย - สังคม ได้คะแนน 18.25
รางวัลที่ 3 คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ ได้คะแนน 17.6
รางวัลพิเศษ popular vote ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ อ.ตวงรัตน์ รองกลัด