นักศึกษา สาขาการตลาดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 18
วันที่ 21 พ.ย 2549 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ