ทางภาควิชาการตลาดการจัดการธุรกิจและเลขานุการ ได้นำนักศึกษาเข้าแข่งขันการเขียนเรื่องราว (Storyboard) จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมรมลำปาง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 7 โรงเรียน และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 20 คน โดยที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเพื่อไปแข่งเป็นตัวแทนของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป