LCCT จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
สร้างภูมิคุมกันเยาวชนไทยใกล้ชิดพุทธศาสนา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา คือจัดโครงการ "เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม" ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวังลำปาง (แห่งที่ 1) วัดพระเจดีย์ซาวหลังอารามหลวง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม 2550 จำนวน 4 รุ่น ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการด้านปฏิบัติธรรมวิปัสสนา จำนวน 10 รูป และมีคณะอาจารย์ LCCT จำนวน 10 คน ควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา