LCCT เข้าร่วมประชุมกับสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง
                ในวันศุกร์ที่ 11 พ.ค 2550 ได้มีการนัดหมายการประชุม โรงเรียนกลุ่มของสมาคมสถานศึกษาเอกชน ภายในจ.ลำปาง ขื้นในที่ประชุม ครั้งนั้น 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนดอนไชยวิทยา อ.งาว จ.ลำปาง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
               ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีอ.นเรศน์ สถิตพร อุปนายกสมาคม เป็นประธานในการประชุมแทน
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ซึ่งดำรงตำแหน่งนกยกสมาคม แต่ติดภาระกิจทางราชการ จึงไม่สามารถมาเป็นประธานในที่ประชุมได้ โดยทาง LCCT ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมด้วยกัน
3 ท่าน คือ อ.พิมพร เทพปินตา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ อ.อำภา ฉิมพลี และ อ.จันทร์เพ็ญ เสียงดี โดยเนื้อหาในที่ประชุมได้เน้นเรื่องของสวัสดิการของสมาชิก และแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการนัดหมายการประุชุมครั้งที่ 2 โดยทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ในการประชุมในครั้งหน้า


     
     
     


:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]