ดร.นิมิตร จิวะสันติการ      เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีรับพระปลัดสมาน ขนติธโร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้รักษาการณ์ เจ้าอาวาส วัดศรีปงชัย
                         โดยงใน วันพฤหัสบดี ที่ 17 ที่ผ่านมา ดร.นิมิตร จิวะสันติการ    ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับพระปลัดสมาน ขนติธโร ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้รักษาการ เจ้าอาวาส วัดศรีปงชัย   โดยในพิธี มีชาวบ้านและกลุ่มศรัทธาวัดศรีปงชัย เข้าร่วมงานอย่างมากมาย พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ได้มอบหมายให้ คณะอาจารย์เข้าร่วมพิธี ด้วย นำโดย อ.พิมพร เทพปินตา อาจารย์ใหญ่ อ.เสรี ชมเชย อ.จันทร์เพ็ญ เสียงดี อ.วัชราวลัย ธรรมลังกา และ อ.นันทกา โกมลเสน