ประชุมแลกเปลี่ยนระดับชาติ
        โรงเรียนลำปางพาณิชยการฯ LCCT ส่งคณะอาจารย์ร่วมประชุม ซีมีโอ(SEAMEO) โดย อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์ หัวหน้าศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ ตัวแทนภาคเหนือ นำเสนอเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ที่ประสบความสำเร็จโดยจัดการเรียนการสอนที่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน โครงการวิถีพุทธเสริมสร้างความรู้ ให้เป็นองค์ความรู้ ที่ยั่งยืน ณ.โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา