ภาควิชาการท่องเที่ยวจัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใน จ.ลำปาง นำโดย อ.ลัดดา วงศ์วัน หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวบริหารธุรกิจนานาชาติ พร้อมกับนักศึกษา ETS 101 จำนวน 24 คน ไปศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ลำปาง เริ่มจากวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ นอกสถานที่ ในฐานะที่เรียนสาขาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจศิลหวัฒนธรรมของชาว จ.ลำปาง มากยิ่งขึ้น และให้เกิดความรักและหวงแหน คุณค่าของทรัพยากรที่มีค่าของ จ.ลำปาง สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ในอาชีพของตนเมื่อสำเร็จการศึกษาในอนาคต