แสดงความยินดี...!!
คณะอาจารย์ตลอดนักศึกษาทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)วิทยาลัยอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ