วิทยากรแนะแนวทางการศึกษา
       ศูนย์ประชาสัมพันธ์ นำทีมโดย อ.จันทร์เพ็ญ เสียงดี หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์พร้อมทีมงาน อ. มณัฐ เฮ่ประโคน อ.พิศาลศักดิ์ โชติคุณานนท์ อ.สุริยา พลละคร ร่วมด้วย คณะอาจารย์แต่ละสาขาวิชา อาทิ อ.กฤษณา คำเครื่อง อ.ทิพย์วรรณ คำน้ำนอง อ.สุรพันธ์ ดวงแก้วปั๋น อ.รัชดาภรณ์ ไผทพฤกษ์ อ.นฤเบศจ์ อิ่มเหว่า อ.สุกัญญา ศรีวงค์ราช โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT ออกพบปะนักเรียน ม.3 ม.6 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำปรึกษาแนวทางการศึกษาระดับสูงให้กับน้อง ๆ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่สนใจทางด้านสายอาชีพ